Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE REGT ADVIESGROEP 

 Begrippen 

Artikel 1 1.1. De Regt adviesgroep is een handelsnaam van De Regt assurantiën  V.o.f.. Een lijst van verantwoordelijke partners is op verzoek verkrijgbaar. 1.2. In deze algemene voorwaarden worden onder De Regt adviesgroep tevens begrepen alle bij deze vennootschap in dienst zijnde medewerkers. 1.3. De Regt adviesgroep is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.000022. 1.4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip ”diensten” de volgende betekenis: alle door De Regt adviesgroep aan een cliënt geleverde producten en diensten en ook alle andere door De Regt adviesgroep ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook met betrekking tot het bemiddelen bij de totstandkoming van financiële- en/of verzekeringsproducten alsmede het beheer van de assurantieportefeuille van een cliënt.  1.5. Ons kantoor heeft een vergunning krachtens de Wet op het  financieel toezicht (Wft) onder nummer 12002032. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar ons dienstverleningsdocument dat te verkrijgen is op ons kantoor.  

 Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden 

Artikel 2 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De Regt adviesgroep diensten aanbiedt, levert of daarbij bemiddelt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2.2. Niet alleen De Regt adviesgroep, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt door De Regt adviesgroep zijn ingeschakeld, kunnen op deze voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers van De Regt adviesgroep, met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van De Regt adviesgroep hebben verlaten. 2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.  

 Uitvoering Diensten 

Artikel 3 3.1. Alle opdrachten tot het verrichten van diensten, en tot het bemiddelen bij de totstandkoming van financiële en/of verzekeringsproducten, beschouwt De Regt adviesgroep als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van een cliënt dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. 3.2. Indien De Regt adviesgroep dit nuttig of noodzakelijk acht, is De Regt adviesgroep steeds bevoegd zich bij het verrichten van de diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen en de kosten daarvan ten laste van de cliënt te brengen. 

 Beperking  en/of uitsluiting van aansprakelijkheid 

Artikel 4 4.1. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. 4.2. De in artikel 4.7. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval De Regt adviesgroep aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 4.3. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door De Regt adviesgroep worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. 4.4. De Regt adviesgroep gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat De Regt adviesgroep bevoegd is om een dergelijke beperking mede namens cliënten te aanvaarden. 4.5. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt met zich meebrengt dat De Regt adviesgroep een buiten de Europese Unie gevestigd persoon inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal De Regt adviesgroep niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt. 4.6. Adviezen omtrent rendementen van financiële producten en diensten door De Regt adviesgroep gegeven, houden slechts indicaties in over te verwachten rendementen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 4.7. De Regt adviesgroep is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Regt adviesgroep van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de dienstverlening mag worden vertrouwd. De Regt adviesgroep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Regt adviesgroep is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid 


voor hem kenbaar behoorden te zijn. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium danwel door de hoogte van de provisie die De Regt adviesgroep voor zijn werkzaamheden danwel bemiddeling heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag danwel provisiebedrag over de laatste zes maanden, danwel tot maximaal het bedrag dat op eventueel andere wijze als vergoeding voor de werkzaamheden van De Regt adviesgroep over de laatste 6 maanden werd ontvangen.  

 Honorering, kosten en betaling 

Artikel 5 5.1. Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van diensten verleend door De Regt adviesgroep op basis van vaste uurtarieven danwel provisies. 5.2. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal De Regt adviesgroep de cliënt tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 5.3. De verschuldigde honoraria en andere door te belasten kosten worden door middel van declaraties bij beëindiging van de opdracht aan de cliënt in rekening gebracht. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat aan de cliënt op andere tijdstippen tussentijdse declaraties verstuurd worden voor reeds verrichte diensten of gemaakte onkosten, en ook de mogelijkheid dat de cliënt wordt verzocht een voorschot te voldoen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt. 5.4. Indien en voor zover ten behoeve van de cliënt via het intermediair van De Regt adviesgroep producten worden afgenomen, op grond waarvan door de (wettelijke) regelingen aan De Regt adviesgroep financiële vergoedingen worden verstrekt, kunnen deze vergoedingen worden verrekend met de aan cliënt in rekening gebrachte honorering op uurbasis op basis van vooraf met cliënt gemaakte afspraken in deze. 5.5. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onverwijld te worden voldaan. 5.6. Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is De Regt adviesgroep gerechtigd alle ten behoeve van cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden. 5.7. Ingeval van betalingsverzuim is de cliënt voorts een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van De Regt adviesgroep ad 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand moet worden gerekend. 5.8. Ingeval De Regt adviesgroep om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom en rente. 

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Artikel 6  6.1. Op de rechtsverhouding tussen De Regt adviesgroep en haar cliënten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  6.2. Geschillen tussen De Regt adviesgroep en een cliënt, ook die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen alleen en uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Zutphen. 

 Mei 2014 Deze algemene voorwaarden zijn in mei 2014 onder nummer 08071612 gedeponeerd bij  de Kamer van Koophandel. 

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer