Nieuws

Pensioen en echtscheiding, hoe werkt dat?

Ouderdomspensioen
In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) is de verdeling van het pensioen bij echtscheiding geregeld. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, huwelijk in gemeenschap van goederen, huwelijkse of partnervoorwaarden.

In deze Wet is vastgelegd dat het ouderdomspensioen, dat is opgebouwd gedurende de huwelijkse periode, voor 50% toekomt aan de ex-partner.

Het is mogelijk om verevening uit te sluiten. Dit kan worden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Nabestaandenpensioen
Op basis van de Pensioenwet wordt het volledige, tot aan de echtscheidingsdatum, opgebouwde nabestaandenpensioen toebedeeld aan de ex-partner. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de huwelijkse periode.

Ook van deze regelgeving kan worden afgezien door middel van vastlegging in bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant.

Conversie
De verevening plichtige (degene die het pensioen heeft opgebouwd) bepaalt ook na verevening van het pensioen nog wanneer beiden het ouderdomspensioen gaan ontvangen. Er kan door partijen echter gekozen worden voor conversie. Bij conversie vindt er een definitieve afsplitsing van het pensioen plaats, ieder krijgt zijn eigen deel waarover hij zelf beslissingen kan nemen. De ex-partner is dan niet meer afhankelijk van het moment waarop de verevening plichtige het pensioen in laat gaan.

In de conversie wordt ook het bijzonder nabestaandenpensioen opgenomen. Als de verevening plichtige overlijdt dan zal er geen nabestaandenpensioen meer worden uitgekeerd aan de ex-partner. Deze is omgezet naar ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Het verzoek tot conversie dient binnen twee jaar na echtscheiding te zijn ingediend bij de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder dient met de conversie in te stemmen. Daarnaast mag de pensioenuitvoerder kosten in rekening brengen.

Voordelen conversie voor de verevening plichtige
Het ouderdomspensioen van de verevening plichtige echtgenoot zal hoger zijn dan in de situatie waarbij niet geconverteerd wordt. De verevening plichtige partner krijgt namelijk een vergoeding voor het feit dat zijn ouderdomspensioen niet aangroeit als de vereveningsgerechtigde partner komt te overlijden.

Nadeel conversie voor de verevening plichtige
Het nadeel van conversie voor de verevening plichtige ontstaat wanneer zijn ex-partner eerder overlijdt. Zonder conversie zal het afgesplitste deel weer terugvloeien naar de verevening plichtige. Als er conversie heeft plaats gevonden dan ontvangt de verevening plichtige niets.

Voordelen conversie voor de vereveningsgerechtigde partner
Door de conversie wordt de waarde van het aanwezige bijzondere nabestaandenpensioen omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen is nu afhankelijk van de leeftijd van de vereveningsgerechtigde. De vereveningsgerechtigde is niet meer afhankelijk van het moment waarop de ex-partner met pensioen gaat.

Nadelen conversie voor de vereveningsgerechtigde partner
Door het omzetten van het bijzonder nabestaandenpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen is er geen recht meer op een voorziening bij overlijden van de verevening plichtige. Hier kan behoefte aan zijn in geval de verevening plichtige ex-echtgenoot ook onderhoudsplichtige is. De alimentatie komt door onverhoopt overlijden immers te vervallen.

Aandachtspunt
Deze wetgeving wordt in de loop van 2019/2020 aangepast. Nu is het standaard vertrekpunt verevening, bij de nieuwe wetgeving zal dat conversie worden.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer