Nieuws

MKB-ontzorgpolis, hulp bij langdurig zieke werknemers

De overheid heeft als wens dat flex vaster wordt en vast flexer. Werkgevers moeten het daardoor aantrekkelijker gaan vinden om werknemers aan een vaste baan te helpen. Nederland is koploper in flexibele arbeidsverhoudingen en dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid veranderen.

Convenant

Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft met MKB-Nederland, die mede namens VNO NCW en LTO Nederland handelt, een kaderconvenant afgesloten over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering moet MKB-werkgevers vanaf 2020 bijstaan in de problematiek van langdurig zieke werknemers. Hoe die verzekering dat moet doen heeft MKB Nederland samen met het Verbond van Verzekeraars vastgelegd in een productconvenant.

Kenmerken MKB-ontzorgpolis:

  • De verzekering is poortwachterproof; als de werkgever de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.
  • Het pakket bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor). Voor de re-integratie-activiteiten vanuit de Wet verbetering Poortwachter en/of re-integratie-activiteiten die op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet, worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.
  • De verzekeraar kan haar klanten adviseren over de omgang met verzuim en mag in de polisvoorwaarden redelijke voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met de gehele preventie- en verzuimketen omgaat.
  • De verzekeraar of zijn re-integratiebedrijf werkt waar mogelijk samen met gecertificeerde Arbo-diensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. Als de werkgever gebruik wil maken van professionals buiten het aanbod van de verzekeraar om, dan moet de verzekeraar er zorg voor dragen dat deze aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoen. Ook kan de verzekeraar haar klanten vragen om bij preventie en re-integratie (verplicht) gebruik te maken van de eigen voorkeursleveranciers.
  • De verzekeraar moet er ook op toezien dat arbodienstverlening die los van de verzekering wordt afgenomen voldoet aan de norm van Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten of OVAL gecertificeerde arbodienstverlener.
  • In een addendum op dit convenant worden afspraken vastgelegd over de maximering van de weging van het eigen verzuim met als doel onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Het addendum is nog niet gepubliceerd, maar te denken valt aan een premievaststelling op basis van het 3-jaarsgemiddelde verzuim, waarbij het eigen verzuim bij kleine werkgevers slechts 5% meeweegt en bij middelgrote werkgevers voor maximaal 50%.

Verzekeraars kunnen zich intekenen op het convenant en vanaf 2020. In het convenant is niet vastgelegd wat de begrenzing is van een MKB-werkgever voor wat betreft aantal werknemers of omvang van de loonsom. Het ligt evenwel in de lijn der verwachting dat deze grens bij 25 werknemer komt te liggen. Dit staat gelijk aan loonsom van ongeveer € 820.000.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer