Nieuws

Het Pensioenakkoord

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer bericht dat kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Voor de goede orde, vooralsnog is sprake van een principeakkoord. De leden van de vakcentrales moeten hierover nog stemmen.

Dit belangrijke pensioenakkoord hebben wij op enkele hoofdlijnen voor u samengevat. Wij hebben ons gebaseerd op de stand van zaken van 5 juni 2019. Omdat het akkoord nog moeten uitgewerkt, zijn veel details nog niet bekend. Wij adviseren u dan ook eventuele besluitvorming omtrent uw pensioenregeling niet op deze informatie te baseren. Beter is het als u in dat geval eerst contact met ons opneemt.


Stijging van de AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 “bevroren” op 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt deze naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Een verdere stijging van de AOW leeftijd is daarna niet meer één op één gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een stijging van de levensverwachting van 1 jaar, betekent dat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog gaat (in plaats van met 1 jaar). De huidige pensioenrichtleeftijd in uw pensioenregeling is zeer waarschijnlijk 68 jaar. Ook deze leeftijd zal in de toekomst kunnen stijgen.

Het nieuwe pensioencontract, voor als u aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds

In het nieuwe pensioencontract wordt de nominale zekerheid losgelaten. De strakke regels met betrekking tot het houden van hoge buffers worden aangepast. Dat betekent dat de hoogte van de voorwaardelijke pensioenuitkering straks mee ademt met de financiële positie van het fonds. De uitkering zal dus meebewegen met de ontwikkeling van de financiële markten (eerder) stijgen en dalen. Deze flexibiliteit betekent dat fondsen lagere buffers mogen aanhouden, waardoor de aangekondigde pensioenkortingen van de baan zijn.

In het huidige systeem wordt voor iedere werknemer dezelfde (procentuele) doorsneepremie betaald. Ongeacht de leeftijd. En voor iedere werknemer is ook de jaarlijkse pensioenbouw gelijk. Deze solidariteit (vermogensoverheveling) van jong naar oud stopt. Voortaan wordt de pensioenpremie voor de pensioenopbouw van de individuele werknemer ingezet. Deelnemers krijgen een opbouw die past bij de betaalde premie. Omdat de premie-inleg van jongeren langer rendeert, leidt die premie-inleg tot een relatief hogere opbouw. Een soort van “degressieve opbouw”.
Dit heeft negatieve gevolgen voor “oudere” werknemers (groep tussen 40 en 50 jaar). Het doel is om die gevolgen op te vangen met het geld dat “vrijvalt” doordat in het nieuwe pensioencontract lagere buffers mogen worden aangehouden.

Vervroegd pensioen versus RVU-regeling: interessant!

Het wordt voor werkgevers en werknemers eenvoudiger om een vertrekregeling of uittredingsregeling af te spreken, zonder dat de werkgever wordt geconfronteerd met de strafheffing krachtens de RVU. Zolang het vertrek ziet op een periode tot maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd, is een uitkeringsbedrag van de eerste € 19.000 per jaar vrijgesteld van de RVU heffing. Bij vervroeging van het pensioen door de werknemer, kan de werkgever zonder fiscale problemen het gemis aan AOW compenseren. Samengevat:

  • Een uitkering tot maximaal circa € 19.000 per jaar leidt niet tot een fiscale heffing;
  • De uitkering mag maximaal 3 jaar duren. Met behulp van deze vertrekregeling kan een werknemer maximaal 3 jaar eerder met pensioen;
  • Vanaf 2021, gedurende een periode van 5 jaar?

Werknemers met geen/weinig pensioen

Er zijn werknemers die geen pensioen of slechts een laag pensioen opbouwen. Bijvoorbeeld uitzendkrachten. Er komen maatregelen om het pensioen voor deze groep werknemers te verbeteren middels verkorting van de wachtperiode van 26 weken.

Meer keuzemogelijkheden

Elke werknemer krijgt de keuze om een deel van het pensioenkapitaal op pensioeningangsdatum op te nemen als een bedrag ineens. Dit deel zal maximaal 10% bedragen van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Er komt extra fiscale ruimte voor het inzetten van bovenwettelijk verlof om vervroegd uittreden mogelijk te maken.

Eén fiscaal kader: wat betekent dat voor u?

Voor alle pensioenregelingen wordt het fiscale kader gelijk. In het nieuwe stelsel worden alle pensioencontracten fiscaal begrensd op de premie en niet langer op de opbouw. Dit betekent dat er een uniforme leeftijdsonafhankelijke premiegrens gaat gelden voor iedereen, waarbij de hoogte zodanig zal zijn dat een adequate pensioenopbouw wordt gefaciliteerd. Overstap op een systeem met leeftijdsonafhankelijke premies en daarbij passende opbouw heeft ingrijpende gevolgen voor de pensioenregeling. Ook de beschikbare premieregeling.

De vraag is of de leeftijdsonafhankelijke premie ook door de verzekeraar/PPI moet worden gevolgd? Zo lijkt het nu te zijn. Dat heeft dan stevige gevolgen. Dus ook voor uw pensioenregeling!

Wij houden u de op de hoogte.

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer