Nieuws

Compensatieregeling Transitievergoeding

Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarin onder meer de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het mogelijk dat cao partijen in geval van een bedrijfseconomisch ontslag een vervangende voorziening kunnen afspreken, welke dan in plaats van de transitievergoeding treedt.

Wat houdt de compensatieregeling in?

De compensatieregeling houdt in dat een werkgever die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigd, gecompenseerd wordt in de transitievergoeding die bij een dergelijke beëindiging betaald dient te worden. De compensatieregeling zal worden uitgevoerd door het UWV.

In een nadere regeling, de Regeling compensatie transitievergoeding, zullen voorwaarden worden opgenomen waaraan moet worden voldaan om voor deze compensatie in aanmerking te komen. Een van deze voorwaarden zal in elk geval zijn dat een beroep op compensatie binnen zes maanden nadat de transitievergoeding is betaald, moet zijn ingediend. De compensatieregeling kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Reeds betaalde transitievergoedingen kunnen gedurende een periode van zes maanden gerekend vanaf de ingangsdatum van de wet worden ingediend.

Wanneer gaat de Compensatieregeling Transitievergoeding in?

De ingangsdatum van de wet is bepaald op 1 april 2020. Dit geeft het UWV nog voldoende tijd en gelegenheid haar processen aan te passen.

Voor u als werkgever is deze regeling van belang, omdat hierdoor de bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gepaard gaande transitievergoeding wordt gecompenseerd. Het aanhouden van een slapend dienstverband is in dergelijke situaties dan ook niet langer noodzakelijk. Aangezien de compensatieregeling uitsluitend geldt voor een ontslag in geval van een langdurige arbeidsongeschiktheid, is een correcte vastlegging van het ontslag van belang. Het is voorts van belang alle daarop betrekking hebbende documenten goed te bewaren.

Bewaar uw documenten

Op het moment dat de regelgeving ingaat, kunt u een aanvraag doen. Bij de aanvraag wordt u gevraagd om documenten waarmee u kunt aantonen dat u het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald. Begin daarom nu vast met het verzamelen van bewijzen en bewaar deze goed.

Voorbeelden van te verzamelen documenten

· De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
· Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was);
· Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding.

Bron: Kab accountants en belastingadviseurs

UWV

De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer