Nieuws

Zonnepanelen; waar moet u rekening mee houden?

De markt van zonnepanelen groeit in rap tempo. Steeds meer ondernemers laten zonnepanelen plaatsen op hun bedrijfsgebouwen. Naast dat ze milieuvriendelijk zijn, bespaart het vaak ook op uw energierekening. Op dit moment zijn er geen verplichte normen waaraan de installatie moet voldoen waardoor deze gebrekkig kan zijn. Heeft u bijvoorbeeld voor het plaatsen een draagkrachtberekening laten maken? Vaak wordt er vergeten om de zonnepanelen aan te melden bij de verzekeraar, waardoor hier geen dekking voor is. Zorg daarom dus dat u deze laat vermelden op de polis.

zonnepanelen.jpeg

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV); meer dan een periode uitkering

Bent u ondernemer en heeft u een AOV? Dan is het goed te weten dat een AOV doorgaans veel meer biedt dan alleen een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Bent u niet arbeidsongeschikt, maar loopt u wel tegen vragen of problemen aan? Ook dan kunt u ondersteuning krijgen. En dit kan echt van alles zijn. Vragen ten aanzien van uw bedrijfsvoering, maar ook vragen over uw privé situatie. Bijvoorbeeld omdat u wilt sparren over welke kant u het beste op kunt met uw bedrijf, zorgen in uw privé situatie, etc. Ook alle gezinsleden, jong of oud, die vragen of problemen ervaren, waarover dan ook, kunnen hier terecht voor ondersteuning. Ook als zij niet werkzaam zijn in het bedrijf.

questions - answers.jpeg

Pensioenakkoord vervolg

Al eerder berichtten wij u over het Pensioenakkoord van 5 juni 2019. Een akkoord dat grote gevolgen zal hebben voor de pensioenwereld. Niet alleen voor regelingen bij pensioenfondsen, maar zeker ook voor de verzekerde regeling bij een pensioenverzekeraar. Hoewel enkele onderdelen reeds eerder van kracht werden, zou het akkoord per 2022 geïmplementeerd worden.

Vorige week kopte het Financieel Dagblad dat sociale partners momenteel werken aan de uitwerking van het pensioenakkoord. Partijen wensen nog voor de zomer een uitwerking op hoofdlijnen te presenteren. Naar verluid ligt nu de optie op tafel om in 2027 in één keer, met een “big bang” over te stappen naar het nieuwe stelsel.

Wij hadden zelf al rekening gehouden met overgangsrecht van minimaal vijf jaar. We blijven voor u monitoren wat de effecten en verschillen zijn met de big bang voor de specifieke verzekerde situatie. Als we naar de huidige contouren van het akkoord kijken, liegen de financiële gevolgen voor werkgevers met een verzekerde regeling er namelijk niet om.

Mark Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit, benoemt in een recent artikel nog enkele hete hangijzers waarom de uitwerking van het akkoord er nog niet is. Een drietal lichten wij er uit:

krant en bril.jpeg

Coronavirus

Verzekeraars krijgen veel vragen binnen van klanten, media en andere partijen over het coronavirus. De belangrijkste en meest gestelde vragen hebben wij op een rij gezet. Deze pagina zal bijgewerkt worden zodra er nieuwe vragen opspelen.

Onze dienstverlening

De medewerkers van De Regt adviesgroep zijn ingedeeld in twee teams. Het ene team werkt op kantoor, het andere team werkt vanuit huis. Hiermee willen wij de continuïteit van onze dienstverlening waarborgen. We verwachten dat deze werkwijze in ieder geval tot het einde van de maand zal gelden. Dankzij deze maatregelen blijven wij bereikbaar en inzetbaar voor onze cliënten, zoals u van ons gewend bent.

Bespreek met ons uw vragen over de gevolgen van corona voor uw financiën

De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met deze gevolgen. Wij merken bij een aantal van onze relaties dat de huidige situatie tot zorgen en vragen leidt. Ook in deze moeilijke tijden zijn wij als uw belangenbehartiger volop gemotiveerd om u van dienst te zijn. In dit bericht proberen wij voor u een aantal zaken op een rij te zetten.

Corona, handige links

Onderstaand een overzicht van handige links c.q. hulploketten voor werkgevers en ondernemers

 • KVK Coronaloket
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
 • Tijdelijke inkomensondersteuning voor ZZP en MKB
 • Borgstelling MKB kredieten
 • Garantie Ondernemersfinanciering
 • Ik kan belastingen niet (op tijd) betalen
 • SVB: de sociale verzekering verandert niet
 • Rijksoverheid
 • UWV

Extra nieuwsbrief mbt het coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich in een rap tempo over Nederland. Wij hopen dan ook dat u in goede gezondheid dit bericht leest.

U heeft in deze korte periode ongetwijfeld al veel nieuws ontvangen rondom het coronavirus. Wij merken dat er veel vragen leven omtrent maatregelen en beleid ten aanzien van verzekeringen. In deze nieuwsbrief brengen wij de huidige situatie zo goed als mogelijk voor u in kaart.

Inhoud

 1. Offertes en aanvragen.
 2. Betalingsregelingen.
 3. Service Level Agreement (SLA)
 4. Dekkingsopschortingen.
 5. Wel of niet ziekmelden van verzekerden.
 6. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (vervanger Werktijdverkorting)
 7. Aangescherpt beleid claims.
 8. Hulpdocumenten en informatie voor u.
 9. Tot slot

Vraag vóór 1 oktober 2020 compensatie aan voor de door u betaalde transitievergoeding!

Indien u na 1 juli 2015 een werknemer heeft ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (van ten minste 104 weken) en de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, dan kunt u bij het UWV een compensatie aanvragen voor de door u betaalde transitievergoeding. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 april 2020.

Aanvraagtermijn

Voordat u de aanvraag indient, dient u de volledige transitievergoeding aan de werknemer te hebben betaald. Heeft u de transitievergoeding voor 1 april 2020 betaald? Dan moet u vóór 1 oktober 2020 de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding indienen. Voor een transitievergoeding die betaald wordt na 1 april 2020, geldt dat compensatie binnen zes maanden na betaling aangevraagd moet worden.

Maximale hoogte van de compensatie

koffer met geld.jpeg

(Mogelijke) verplichte AOV voor ZZP-ers

Er lijkt overeenstemming te zijn bereikt onder de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, over een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel.

Op hoofdlijnen zou de regeling er als volgt uit komen te zien:

2020: het jaar van de Risico- Inventarisatie & Evaluatie

Het lijkt er op dat 2020 een speciaal jaar wordt voor de Risico- Inventarisatie & Evaluatie. De Inspectie SZ&W kwam in haar jaarplan met een serieuze waarschuwing en staatssecretaris van Ark roept ook de hulp van inkomensadviseurs in.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark is het van groot belang dat werkgevers te allen tijde inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij op basis daarvan een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven. Toch is het aantal bedrijven dat een RI&E heeft, laat staan een goede en zo nodig getoetste RI&E, laag. Dit is met name het geval onder kleinere werkgevers. Van Ark wil hier graag verandering in brengen, niet in de laatste plaats vanwege de circa 4.100 dodelijke slachtoffers die jaarlijks te betreuren zijn als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval.

De staatssecretaris heeft laten analyseren waarom de RI&E-verplichting niet goed wordt nagekomen. Een belangrijk knelpunt is dat de informatievoorziening niet als laagdrempelig en eenduidig wordt ervaren. Een ander knelpunt is dat de beschikbare (branche) RI&E-instrumenten niet altijd gebruiksvriendelijk zijn en soms onvoldoende kwaliteit hebben.

glazenwasser.jpeg

De belasting over het vermogen in 2019.

In het kader van de IB aangifte 2019.

Een overzicht van de belangrijkste weetjes over de belasting over het vermogen in 2019.

 1. Tot €30.360 geen belasting

Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2019 is de vrijstelling € 30.360. Voor partners geldt een dubbele vrijstelling: €60.720. Boven deze bedragen ga je belasting over je vermogen betalen.

 1. Belastingpercentage hangt af van je vermogen

Tot 2017 betaalde je altijd 1,2% belasting over je vermogen boven de vrijstelling. Sinds 2017 is het belastingpercentage afhankelijk van de waarde van je vermogen. De percentages worden elk jaar opnieuw berekend. Dit zijn de percentages over 2019:

belasting.jpeg

Bedenk goed wat je met je levenslooptegoed doet

Aan het eind van 2021 eindigt de levensloopregeling. Belastingplichtigen, met name ook DGA’s, die mee hebben gedaan aan deze regeling en nog een levenslooptegoed hebben staan, hebben dus nog maar een zeer beperkte periode om na te denken wat ermee te doen.

Een levenslooptegoed dat op 31 december 2021 nog niet is opgenomen, komt ineens tot uitkering. Deze uitkering is belast met de progressieve inkomstenbelasting. Dit betekent dat de uitkering bij de huidige tarieven tegen maximaal 49,5% belast is!

Hoe voorkomt u dit?

levensloop geld.jpeg

Nieuwe collega

Per 1 januari 2020 heeft De Regt adviesgroep er een nieuwe collega bij.

Carla Böttcher gaat de afdelingen schade- en inkomensverzekeringen versterken. Zij wordt “het” aanspreekpunt voor ons label VZZ Verzekeringen.

Carla is specialist in verzuim en inkomensverzekeringen en zal zich tevens gaan verdiepen in de zakelijke schade verzekeringen.

Carla is 52 jaar en getrouwd met haar beste vriend Emil. Zij heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Kortom een grote familie met gezelligheid alom. Koken is haar grootste hobby, naast zingen als sopraan in een A Capella koor.

Carla werkt nu zo’n 33 jaar in de financiële dienstverlening en heeft enorm zin in deze mooie nieuwe uitdaging.

Bij deze willen wij Carla van harte welkom heten en wij wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe rol bij De Regt adviesgroep / VZZ Verzekeringen.

Carla Bottcher

Premieverhoging

Wij ontvangen momenteel van vrijwel alle verzekeraars berichten dat de premies voor verzekeringen gaan stijgen per 2020. Dit geldt voor nagenoeg alle verzekeringen, van de autoverzekering tot de opstal- en inboedelverzekering, alsmede de zakelijke verzekeringen.

Waarom verhogen verzekeraars hun premie?

De voornaamste reden is dat er landelijk steeds meer schades worden gemeld. Bijvoorbeeld door extremer weer zoals storm, water, hagel, etc. Maar ook de uit te keren schadebedragen per schade worden steeds hoger. Bijvoorbeeld door alle dure elektronica in auto’s van tegenwoordig, sterk gestegen materiaal- en loonkosten, maar ook steeds hogere letselschades (al dan niet opgelegd in rechterlijke uitspraken). Per 1-1-2019 is bovendien een regeling in het leven geroepen waarmee affectieschade geclaimd kan worden. Dit is een vorm van smartengeld ten behoeve van naasten van slachtoffers.

munten.jpeg

Wijziging pensioenregeling vereist welbewuste instemming

Hof Den Bosch (8 oktober 2019) veroordeelt werkgever, na wijziging van de pensioenregeling, tot inkoop van nabestaandenpensioen. Een kostbare zaak, die maar weer eens duidelijk maakt dat wijziging van de pensioenregeling een zorgvuldige aangelegenheid is. Wat was er aan de hand.

Werkgever wijzigt de pensioenregeling. Deze wijziging bracht twee belangrijke gevolgen met zich mee. De opbouw van ouderdomspensioen werd versoberd en het nabestaandenpensioen werd op risicobasis verzekerd. Dat laatste heeft tot gevolg dat na einde dienstbetrekking het nabestaandenpensioen niet meer verzekerd is. Vanwege deze belangrijke versoberingen moet sprake zijn van welbewuste instemming van de deelnemer wil hij hier aan gebonden zijn. Stilzwijgende instemming is onvoldoende.

Voorafgaand aan de wijziging verstrekte de werkgever een memo met uitleg over de voorgenomen wijziging. Nadien volgde een tweede memo met uitleg over het nieuwe pensioenreglement. Verder werden voorlichtingsavonden georganiseerd en konden werknemers vragen stellen aan een hiervoor opgerichte helpdesk. Voldoende zou je denken.

Yes no.jpeg

Gratis telefonisch juridisch spreekuur

Gratis telefonisch juridisch spreekuur: 085 - 773 26 66

Binnen ons netwerkwerk van serviceproviders, werken wij al geruime tijd samen met Frontyr, professionals in (arbeids)recht.

Bent u nog geen klant van Frontyr, maar heeft u wel een juridische vraag? Elke dinsdag houdt Frontyr van 11:00 uur tot 13:00 uur een gratis telefonisch spreekuur voor ondernemers. U krijgt altijd direct een jurist aan de telefoon die u van juridisch advies kan voorzien. Bent u niet in de gelegenheid tijdens het telefonisch spreekuur te bellen? U kunt hen ook per e-mail bereiken via advies@frontyr.nl. Zij proberen u dezelfde dag nog een reactie te geven.

Door jarenlange ervaring kunnen de juristen en adviseurs van Frontyr u op deskundige wijze bijstaan. Als u geconfronteerd wordt met juridische kwesties en vraagstukken omtrent uw bedrijfsvoering staat Frontyr voor u klaar. Onze professionals in recht zijn met name gespecialiseerd in contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en bestuursrecht. Bij Frontyr kunt u ook terecht voor vakkundig opgestelde arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, algemene voorwaarden of bedrijfsreglementen. Daarnaast bieden deze adviseurs u graag bijstand, als u te maken krijgt met arbeidsongeschikte werknemers, onwillige debiteuren of nadelige beslissingen van overheidsinstanties. Kortom, op vrijwel elk juridisch of bedrijfskundig vraagstuk heeft Frontyr een antwoord.

person-woman-smartphone-calling.jpg

Miljoenennota; aandachtspunten m.b.t. sociale zekerheid

Arbeidsmarkt: sociale zaken en werkgelegenheid

18.09.2019

Ondanks dat de werkloosheid iets stijgt (naar 3,5%) is de werkgelegenheid hoger dan ooit. Het kabinet maakt de komende jaren extra geld vrij om de kansen van kwetsbare groepen te verbeteren. Zo worden de regels rondom de Wajong per 1 januari 2020 eenvoudiger, zodat het voor deze groep mensen aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken.

Vanaf 2021 kunnen werkgevers gebruik maken van een loonkostenvoordeel (LKV) tot €2000 per jaar zolang zij een werknemer in dienst houden, die onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Het LKV was beperkt voor de periode van drie jaar. Het gaat om werknemers die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Het kabinet wil verder de verschillen tussen vast- en flexwerk en tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel verkleinen. Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in balans in, die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om mensen een vast contract aan te bieden.

werkende mensen keuken

Whk-premies 2020

De premies en parameters van de Werkhervattingskas voor 2020 zijn gepubliceerd. Deze cijfers bepalen op basis van de loonsom en de instroom in ziektewet en/of WGA de door werkgevers te betalen premie in 2020.

Voor 2020 worden in de premies en parameters de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Het rekenpercentage vervalt, in plaats hiervan wordt het gemiddelde percentage als uitgangspunt genomen;

- Voor de berekening van het gemiddelde percentage telt alleen nog de loonsom en instroomschade van grote en middelgrote werkgevers mee. Voor middelgrote werkgevers wordt het aandeel naar rato meegewogen;

- De sectorpremies worden vastgesteld op basis van de loonsom en instroomschade van alleen kleine en middelgrote werkgevers. Ook hier geldt dat voor middelgrote werkgevers het aandeel naar rato wordt meegewogen;

- De gemiddelde premie wordt gebaseerd op een totale loonsom over gemiddeld 5 jaar.

Het gemiddeld premieplichtig loon en de grenzen voor kleine, middelgrote en grote werkgevers voor 2020 is hieronder weergegeven:

calculator-close-up-desk-2058147.jpg

Onwetendheid over zorgplicht werkgevers

Veel werkgevers zijn onbekend met de zorgplicht naar hun werknemers toe. Bij een ongeval van een werknemer wordt vaak gedacht dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de financiële schade dekt. Echter is dit niet altijd het geval.

Uit onderzoek van Ipsos en Centraal Beheer is gebleken dat 74% van de ondervraagde werkgevers niet op de hoogte is dat hij in veel gevallen toch verantwoordelijk is voor de financiële schade bij een ongeval. Zelfs als hij er alles aan heeft gedaan om aan de zorgplicht te voldoen. Daarnaast weet de helft van de werkgevers niet dat de zorgplicht ook geldt voor thuiswerkende of tijdelijke werknemers als stagiaires of uitzendkrachten.

questions - answers.jpeg

Is uw RI&E nog actueel?

RI&E.jpeg

Als werkgever heeft u het beste met uw werknemers voor, een veilige en gezonde werkplek is daarbij belangrijk. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het instrument om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen en de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers te optimaliseren. Bovendien voldoet u als werkgever met een actuele RI&E aan zowel uw wettelijke verplichting (Arbowet) als aan de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en/of verzuimverzekering.

Wanneer moet een RI&E worden bijgesteld?

Pensioenakkoord en de gevolgen voor uw beschikbare premie regeling?

De regeling gaat begrensd worden door de premie in plaats van de opbouw.

Er zal een zekere ‘doorsneepremie’ (leeftijdsonafhankelijke premie) worden geïntroduceerd.

Naar onze mening is hier compensatie op zijn plaats.

De doorsneepremie komen we op dit moment tegen bij bedrijfstakpensioenfondsen. De doorsneepremie houdt in dat voor alle werknemers, ongeacht de leeftijd, dezelfde doorsneepremie wordt betaald. Bijvoorbeeld 20%* voor iedereen. Deze systematiek wordt de nieuwe norm voor alle pensioenregelingen. De pensioenregeling wordt straks begrensd door de premie en niet meer door de opbouw, hetgeen leidt tot een degressieve pensioenopbouw.

staffel .jpg

Zieke werknemer tijdens vakantie? Meld dit svp tijdig

De zomervakantie staat weer voor de deur. Een uitstekend moment voor u als werkgever en uw werknemers om de accu weer eens lekker op te laden.

Ook zieke werknemers kunnen in overleg met de Bedrijfsarts vakantieverlof opnemen. Denkt u er aan dat u dit vakantieverlof tijdig doorgeeft aan de afdeling verzuim .

Een werknemer kan ook ziek worden tijdens zijn of haar vakantie. Spreek svp goed met uw werknemers af dat zij een ziekte tijdens vakantie per direct aan u/uw organisatie doorgeven.

infuus

Het pensioenakkoord

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer bericht dat kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Voor de goede orde, vooralsnog is sprake van een principeakkoord. De leden van de vakcentrales moeten hierover nog stemmen.

Dit belangrijke pensioenakkoord hebben wij op enkele hoofdlijnen voor u samengevat. Wij hebben ons gebaseerd op de stand van zaken van 5 juni 2019. Omdat het akkoord nog moeten uitgewerkt, zijn veel details nog niet bekend. Wij adviseren u dan ook eventuele besluitvorming omtrent uw pensioenregeling niet op deze informatie te baseren. Beter is het als u in dat geval eerst contact met ons opneemt.

Koolmees.jpg

Nieuwe werknemer; mogelijk heeft u als werkgever recht op financiële voordelen!

Voor sommige werknemers kunt u als werkgever gebruik maken van financiële regelingen die het voor u aantrekkelijk maken om de werknemer aan te nemen. Regelmatig lopen wij tegen situaties aan waarbij de werkgever een of meer werknemers heeft aangenomen waarvoor financiële regelingen beschikbaar bleken waar geen gebruik van is gemaakt. Dat is zonde, want deze regelingen kunnen voor u een groot verschil uitmaken, zowel financieel als organisatorisch.

stapeltje geld

Vakantieganger betaalt hoofdprijs voor reisverzekering via online reisbureau

Als u online een vakantie boekt, heeft u vaak de mogelijkheid om direct online een reisverzekering af te sluiten. Vaak bieden reisorganisaties een dure kortlopende reisverzekering aan. De premie valt in sommige gevallen tot wel vier keer duurder uit dan via uw tussenpersoon of rechtstreeks bij een reisverzekeraar. Let dus goed op als u nog een vakantie gaat boeken. Met hetzelfde gemak kunt u bij De Regt adviesgroep een reisverzekering afsluiten tegen een gunstige premie. Zo houdt u meer vakantiegeld over.

pexels-photo-1770310.jpeg

Advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets

Wanneer u te maken heeft met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer worden de re-integratieactiviteiten conform de Wet verbetering poortwachter, tegen het einde van de wachttijd, door het UWV beoordeeld. Deze beoordeling wordt ook wel de ‘RIV-toets’ genoemd. Het risico bestaat dat de verzekeringsarts van het UWV de inschatting van de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer zoals gemaakt door de door u ingeschakelde bedrijfsarts niet deelt. In dat geval kan het UWV besluiten een loonsanctie op te leggen, waardoor de loondoorbetalingsperiode met maximaal 52 weken wordt verlengd. Ondanks dat u als werkgever het advies van de bedrijfsarts netjes heeft opgevolgd, loopt u hierdoor alsnog tegen flinke extra kosten aan. Met ingang van 1 januari 2021 komt hier verandering in.

do

MKB-ontzorgpolis, hulp bij langdurig zieke werknemers

De overheid heeft als wens dat flex vaster wordt en vast flexer. Werkgevers moeten het daardoor aantrekkelijker gaan vinden om werknemers aan een vaste baan te helpen. Nederland is koploper in flexibele arbeidsverhoudingen en dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid veranderen.

Convenant
Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft met MKB-Nederland, die mede namens VNO NCW en LTO Nederland handelt, een kaderconvenant afgesloten over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering moet MKB-werkgevers vanaf 2020 bijstaan in de problematiek van langdurig zieke werknemers. Hoe die verzekering dat moet doen heeft MKB Nederland samen met het Verbond van Verzekeraars vastgelegd in een productconvenant.

Kenmerken MKB-ontzorgpolis:

ontzorgen.jpg

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u als werkgever?

In een kabinetsbrief van 1-2-2019 beschrijft minister Koolmees (SZW) de stappen om te komen tot vernieuwing van het pensioenstelsel. Van een pensioenakkoord met de sociale partners is echter nog geen sprake. Een kort overzicht van de plannen:

gebouw met rondingen.jpg

Stappenplan invoeren pensioenregeling

Invoeren pensioenregeling

Wilt u een pensioenregeling invoeren? Bent u een nieuw bedrijf gestart of is een bedrijf overgenomen? Misschien moet de pensioenuitvoeringsovereenkomst worden verlengd? Wij hebben voor u een basaal stappenplan opgesteld dat u kan helpen. Natuurlijk is de praktijk enigszins weerbarstiger. Maar dan weet u ons wel te vinden.

stappenplan.jpg

Verzamelwet pensioenen 2019 zorgt voor meer inspraak

De verzamelwet Pensioenen 2019, die op 11 december 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen, versterkt de informatierechten van personen die werkzaam zijn in een kleine onderneming waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld (ten minste 10 en minder dan 50 werknemers). De Wet op de Ondernemingsraden wordt hierop aangepast.

De personeelsvergadering (PV)

De informatierechten worden versterkt van personen die werkzaam zijn in een kleine onderneming waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld. Uitgangspunt is dat in een dergelijke onderneming ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering wordt gehouden.

werkende mensen

Pensioen en echtscheiding, hoe werkt dat?

Ouderdomspensioen
In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) is de verdeling van het pensioen bij echtscheiding geregeld. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, huwelijk in gemeenschap van goederen, huwelijkse of partnervoorwaarden.

In deze Wet is vastgelegd dat het ouderdomspensioen, dat is opgebouwd gedurende de huwelijkse periode, voor 50% toekomt aan de ex-partner.

Het is mogelijk om verevening uit te sluiten. Dit kan worden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Nabestaandenpensioen
Op basis van de Pensioenwet wordt het volledige, tot aan de echtscheidingsdatum, opgebouwde nabestaandenpensioen toebedeeld aan de ex-partner. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de huwelijkse periode.

Ook van deze regelgeving kan worden afgezien door middel van vastlegging in bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant.

echtscheiding

Overlijdensrisicoverzekering gesloten door de werkgever. Uitkering uit levensverzekering is loon.

Overlijdensrisicoverzekering gesloten door de werkgever.
Uitkering uit levensverzekering is loon.

De erfgenamen van een slachtoffer bij de MH17-ramp moeten loonbelasting betalen over een verzekeringsuitkering. De verzekering is gesloten door de werkgever van de overledene. Dat aan de uitkering uit de levensverzekering een uitzonderlijke en zeer tragische gebeurtenis ten grondslag ligt, maakt niet uit.

Overlijdensrisicoverzekering gesloten door de werkgever
In 2014 overlijdt Z. Zij bevond zich aan boord van het vliegtuig met vluchtnummer MH17. Ten tijde van haar overlijden was zij in dienstbetrekking bij werkgever W. Werkgever W is onderdeel van een concern. De in de Verenigde Staten gevestigde moedermaatschappij van W heeft een gecombineerde wereldwijde reis- en ongevallenverzekering afgesloten voor haar werknemers, dus ook voor Z. De verzekering geeft recht op uitkeringen bij ongevallen en overlijden. In verband met het overlijden van Z keerde de verzekeraar een bedrag van $ 500.000 uit aan de erfgenamen (E) van Z.

In 2015 gaat E in overleg met de belastingdienst over de verzekeringsuitkering. Volgens de belastingdienst moet E de verzekeringsuitkering aangeven in de aangifte inkomstenbelasting als loon uit vroegere dienstbetrekking. De belastingdienst bevestigt dit in een e-mail aan E. E laat de belastingdienst weten niet eens te zijn met dit standpunt en geeft aan de uitkering niet op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting.

De belastingdienst legt de aanslag inkomstenbelasting op, in afwijking van de aangifte van E. In de aanslag telt de belastingdienst de verzekeringsuitkering mee als inkomen uit wonen en werk. Daartegen gaat E in bezwaar en beroep.

glazen bol

Met pensioen en bijverdienen

Regelmatig krijgen wij vragen binnen van werknemers die met pensioen zijn gegaan, of het mogelijk is om daarnaast wat bij te verdienen. De praktijk leert dat veel pensioengerechtigden graag nog iets in het arbeidsproces willen blijven doen. Of dit vervolgens consequenties heeft voor het pensioen zullen wij in deze bijdrage uitleggen.

Met pensioen voor de AOW leeftijd

In verband met het opschuiven van de AOW leeftijd zijn per 1 juli 2016 de spelregels iets aangepast. Vanaf deze datum mag u naast uw pensioen blijven of gaan werken, als de vervroegde pensioendatum maximaal 5 jaar voor uw eerste AOW-uitkering ligt. Gaat u eerder met pensioen dan kan dit financiële gevolgen hebben.

oudere werkende

Belang van afstandsverklaring pensioen

Rechtbank Overijssel, 17 juli 2018: door ondertekening afstandsverklaring duidelijk en ondubbelzinnig verklaard afstand te doen van enige pensioenaanspraak. Kantonrechter maakt korte metten met eis ex-werknemer.

handtekening ovo

Compensatieregeling Transitievergoeding

Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarin onder meer de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het mogelijk dat cao partijen in geval van een bedrijfseconomisch ontslag een vervangende voorziening kunnen afspreken, welke dan in plaats van de transitievergoeding treedt.

Wat houdt de compensatieregeling in?

De compensatieregeling houdt in dat een werkgever die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigd, gecompenseerd wordt in de transitievergoeding die bij een dergelijke beëindiging betaald dient te worden. De compensatieregeling zal worden uitgevoerd door het UWV.

stapels munten

Welke aanbieders hebben (nog) een groenfonds?

Groene beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen (groene instellingen).

De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling die u gebruikt bij het bepalen van uw belastbaar inkomen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van uw vrijstelling in box 3.

Vrijstelling box 3

Hebt u groene beleggingen? Dan geldt op de peildatum 1 januari 2018 een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal:

Zonder fiscale partner € 57.845
Met fiscale partner € 115.690

Lampjes in the sky

Komst AVG versterkt de behoefte aan een cyberverzekering

De kans dat u als ondernemer slachtoffer wordt van diefstal of verlies van persoonsgegevens is groot. Als het systeem van een onderneming wordt gehackt en klantgegevens worden buitgemaakt, kunnen uw klanten hier veel hinder van ondervinden. Zij kunnen bijvoorbeeld de dupe worden van identiteitsfraude, afpersing of een systeeminbraak. Wat nu als uw klant u hiervoor aansprakelijk stelt.

De nieuwe privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is ingegaan op 25 mei 2018. De komst van deze Europese wet versterkt onze privacyrechten. Veel aandacht gaat uit naar het feit dat de AVG het voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk maakt om hogere boetes op te leggen dan onder de Wbp het geval is. Dit kunnen boetes zijn tot wel € 20 miljoen of 4% van de omzet! Natuurlijk gelden dit soort bedragen voor (zeer) grote bedrijven, maar ook aan kleine(re) ondernemers kunnen boetes worden opgelegd die flink in de papieren kunnen lopen.

Het nieuwe goud

We leven in een tijd waarin data veel geld waard is; sommige experts noemen data ‘het nieuwe goud’. Bedrijven verzamelen massaal onze persoonlijke gegevens en verkopen deze voor veel geld door. Daar waar geld een rol speelt, komt criminaliteit om de hoek kijken. Cybercriminelen gaan steeds geavanceerder te werk. Zij steken veel effort in het verkrijgen van persoonsgegevens. Wereldwijd is digitale criminaliteit zelfs winstgevender dan drugshandel. Illegaal verkregen persoonsgegevens (zoals namen, adressen, inloggegevens, creditcardnummers, BSN-nummers, maar ook hele medische dossiers) worden in grote getale te koop aangeboden op het darkweb, een duister stukje internet.

Data

Vullen maar die pensioenspaarpot

De voorbije jaren is de pensioenopbouw in Nederland stevig aan banden gelegd. De maximale pensioenruimte is teruggedrongen, met als gevolg dat er minder pensioen wordt opgebouwd. Stilaan ontstaan er toch weer mogelijkheden die de pensioenspaarpot weer steviger kunnen doen vullen. Middels een eenvoudige toepassing kunnen kaders worden gecreëerd die het mogelijk maken om forse extra bedragen te storten ten behoeve van aanvullende pensioenopbouw.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden om de kaders op te rekken om extra pensioenopbouw mogelijk te maken. Een belangrijke willen wij er alvast uitlichten. Deze ziet toe op een beschikbare premieregeling.

Nog niet zo lang geleden was het vertrekpunt bij een beschikbare premieregeling een premiestaffel gebaseerd op een rekenrente van 4%. Langzaam maar zeker ontstond enige optimalisatie door een rekenrente van 3% te hanteren. Bij een lagere rekenrente mag er namelijk meer pensioen worden gespaard. Inmiddels zijn er premiestaffels die gebaseerd worden op marktrente, bijvoorbeeld 2%. Hier kunnen we wat mee!

Spaarvarken 2

Deeltijd pensioen en financieel advies

Onlangs kopte een landelijk dagblad: “oudere mannen steeds vaker in deeltijd richting pensioen”.

Steeds meer mannelijke 60-plussers kiezen er richting hun pensioendatum voor om in deeltijd te gaan werken. Ook bij vrouwen wint dit meer en meer aan populariteit. Deze conclusie trekt het Centraal Planbureau in een onderzoek naar geleidelijke uittreding van oudere werknemers. Inmiddels werkt 1 op de 6 mannelijke 60-plussers in deeltijd. Onder eerdere generaties was dit nog 1 op de 14. Het aantal werknemers dat bij enkele grote pensioenfondsen gebruikt maakt van deeltijdpensionering verdubbelde in de periode 2012 tot 2015.

Ondanks de toenemende populariteit van het deeltijdpensioen zijn er nog altijd veel werkende ouderen die graag geleidelijk minder zouden willen gaan werken richting pensioendatum. Volgens het CPB zou het helpen als zij meer kennis over deeltijdpensioen zouden krijgen. „Met name werkenden met een lage opleiding zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden voor deeltijdpensioen en de financiële gevolgen ervan.”

Daar kunnen werkgevers ook aan meewerken, stelt het CPB. De houding van werkgevers en sociale normen zijn veelal nog gebaseerd op uittreding in één keer. Dat remt de mogelijkheden omtrent deeltijdpensioen af. Een gemiste kans.


high five

WW en sollicitatieplicht

Werknemers die binnen één jaar voor hun AOW-datum werkloos worden hebben geen sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold nog niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereikten. Minister Koolmees trekt dit met een wijzigingsregeling recht.

Werklozen die een WW-uitkering krijgen zijn verplicht te solliciteren naar werk. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toets of een werkloze deze verplichting nakomt. Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur van de WW deze leeftijd bereikten.

hand op bureau

Bijsparen in andere premiestaffel dan de basisregeling

Regelmatig bereikt ons de vraag of een werkgever met een maximale beschikbare premieregeling toch een bijspaarmogelijkheid in de regeling kan opnemen. Dit zijn veelal werkgevers die een regeling hebben die gelijk is aan de maximale premiestaffel gebaseerd op een rekenrente van 4%. Deze rekenrente is inmiddels achterhaald en om deze reden willen werkgevers de mogelijkheid bieden bij te sparen tot de fiscale grenzen van de staffel op basis van een rekenrente van 3%. Hierdoor ontstaat extra pensioenruimte die kan worden bijgespaard.

Dit is op zich geen probleem. Wel moeten werkgevers zich realiseren dat voor de gehele regeling (dus ook de basisregeling) de fiscale spelregels luiden die bij deze zwaardere premiestaffel horen. De pensioenregeling moet zodanig worden gewijzigd dat de kapitaalopbouw bij bepaalde events kan worden getoetst aan een middelloon- of een eindloonaanspraak. Wanneer de kapitaalopbouw hoger is dan het niveau van deze aanspraak, komt het surplus toe aan de werkgever of de uitvoerder.

Spaarvarken

Merendeel bedrijven kiest voor cyberverzekering

Binnen nu en twee jaar zal het merendeel van de Nederlandse bedrijven een Cyberverzekering hebben afgesloten. Niet zo gek, want volgens het onlangs verschenen Europol rapport IOCTA 2017 zullen MKB-bedrijven vanwege hun beperkte beveiligingsbudget steeds vaker aangevallen worden. Europol spreekt van een “explosie van ransomware” die op de markt komt.

Verzekerd, een zorg minder
Waarschijnlijk heeft u een Cyberverzekering al overwogen en besloten hier nog even mee te wachten. In onze brochure Cyber en Data Risks hebben wij nog eens alles voor u op een rijtje gezet.


cyber.JPG

Transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige ziekte; Minister Koolmees belooft beterschap!

De in het Regeerakkoord voorgenomen maatregel voor compensatie van de Transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige ziekte is inmiddels verder uitgewerkt. Koolmees heeft recent aangegeven deze regeling per 1-1-2020 in te willen voeren. Op dit moment wordt door het UWV een uitvoeringstoets gedaan, de uitkomsten hiervan zullen naar verwachting medio maart bekend zijn.

Wat houdt de compensatieregeling in?

Bij invoering van de Transitievergoeding werd al snel een gevolg zichtbaar die bij werkgever de wenkbrauwen fors deed fronsen. De wet maakt namelijk geen onderscheid in de reden waarom een dienstverband wordt beëindigd. Gevolg was dat werkgevers die na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte het dienstverband met een werknemer wilden opzeggen ook nog de volledige Transitievergoeding verschuldigd waren. Dit leidde tot veel verontwaardiging onder werkgevers. Werkgevers waren in deze ziektejaren immers al met forse kosten van loondoorbetaling en re-integratiemaatregelen geconfronteerd.

Boeken

Kabinetsplannen ZZP-er; gevolgen voor werkgever en ZZP-ers

Het huidige kabinet zit nog steeds met het ZZP-dossier in haar maag. Er wordt gezocht naar een eerlijke risicoverdeling en de schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Met ingang van 2020 wil het kabinet een nieuwe ZZP-wet ingevoerd hebben. Deze moet in de plaats komen van de huidige Wet DBA.

De denkrichting van het kabinet ziet er als volgt uit:

ZZP-ers zullen in 3 groepen onderscheiden gaan worden; ZZP-ers met een laag uurloon, ZZP-ers met een ‘midden’ uurloon en ZZP-ers met een hoog uurloon.

1. ZZP-ers met laag uurloon:

Veelal zijn dit de schijnzelfstandigen. Werkgevers hebben deze werknemers eigenlijk gewoon in dienst. Door ze als ZZP-er in te huren hoeven ze geen belastingen en premies af te dragen. Het uurloon van deze groep ligt tussen € 15,- en € 18,-. Deze groep houdt onvoldoende inkomen over om zelf een adequate voorziening te kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. ZZP-ers met een laag uurloon die langer dan 3 maanden bij een bedrijf werken e/o werkzaamheden verrichten die lijken op een vast dienstverband, zullen automatisch als werknemers worden gekwalificeerd. Werkgevers zullen over deze groep dus alsnog, zo nodig met terugwerkende kracht, sociale premies en belastingen af moeten dragen. Ook dienen deze personen alsnog in de pensioenregeling te worden opgenomen.

pexels-photo-886465.jpg

Werkingssfeerbepalingen BPF

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds heeft voor een onderneming vaak verstrekkende financiële gevolgen. Of een verplichtstelling van toepassing is, wordt neergelegd in zogeheten werkingssfeerbepalingen. Werkingssfeerbepalingen zijn veelal helder, maar vaak is het juist uitleggen ervan toch een behoorlijke uitdaging.

Met betrekking tot de vraag of sprake is van een verplichte aansluiting, dienen enkele belangrijke vragen te worden gesteld:

a. Is er überhaupt wel sprake van een verplichting. Met andere woorden: is er sprake van een bedrijfsactiviteit die in de werkingsfeerbepaling(en) van een bpf is opgenomen?

b. En als er al sprake is van een dergelijke activiteit, dan dient de verplichte deelname te worden getoetst aan de hand van het ‘hoofdzakelijkheidscriterium’, ook wel genoemd het ‘in hoofdzaak criterium’. Maar wat is er nu precies te verstaan onder ‘in hoofdzaak’: is dat meer dan 90%, 70% of het merendeel van de activiteiten in de zin van meer dan 50%?


pexels-photo-264554.jpg

Samenvoegen kleine pensioenen

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

De Tweede Kamer heeft in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie in zijn leven veel verschillende werkgevers heeft, heeft daarmee ook veel verschillende pensioenpotjes. Door hoge administratiekosten kunnen pensioenuitvoerders deze potjes afkopen. Dat zorgt ervoor dat bij ingang van de pensioengerechtigde leeftijd minder pensioen beschikbaar is. Dit gaat nu veranderen.

Pensioenuitvoerders krijgen de mogelijkheid om pensioenpotjes van meer dan 2 euro en minder dan 468 euro per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger.


pexels-photo.jpg

Loondoorbetaling bij ziekte; gaan kleinere werkgevers van 2 naar 1 jaar loondoorbetaling?!

In het Regeerakkoord is het plan opgenomen om kleinere werkgevers in vervolg nog ‘slechts’ 1 jaar het loon door te laten betalen bij ziekte. Levert dit plan eigenlijk wel de beoogde lastenverlichting op voor werkgevers? En hoe groot is de kans dat dit plan überhaupt doorgaat?

Eerst wat feiten op een rijtje:

- De voorgenomen ingangsdatum voor deze wijziging is 1-1-2020;

- De regeling is bedoeld voor werkgevers tot 25 werknemers. Deze grens zal in de praktijk worden bepaald door de systematiek van de Participatiewet aan te houden. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 24 werknemers x 31,5 uur per week. Dit komt neer op ongeveer 40.000 verloonde uren per jaar. Zit een bedrijf hieronder, dan kwalificeert deze als kleine werkgever;

thermometer-temperature-fever-flu.jpg

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatieregeling zal worden opgenomen in een ministeriële regeling.

Op hoofdlijnen ziet deze er als volgt uit. Vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten hebben recht op compensatie als ze zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatie moet binnen drie maanden na publicatie van de regeling worden aangevraagd bij het UWV. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijk minimumloon 2017 per dag inclusief vakantiebijslag en wordt berekend over 80 dagen. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 5.600.


Zwanger1.png

De WAJONG-er en zijn pensioen

Al enige tijd geleden heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid advies gevraagd over de mogelijkheden van pensioenopbouw voor werknemers met een Wajong-indicatie.

In zijn brief vraagt de minister de STAR om na te gaan in hoeverre sprake is van gemiste pensioenopbouw. Dit mede gelet op de verantwoordelijkheid van sociale partners voor het maken van afspraken omtrent pensioenopbouw. De minister wijst er tevens op dat het advies van de STAR een bijdrage kan leveren aan het streven om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen.

Hero Groot

DGA: werk aan de winkel!

Medio dit jaar informeerde bent u geconfronteerd met het einde van de pensioenopbouw in eigen beheer. Na vele vooravonden was het nu dan toch echt zo ver. Uitfasering pensioen in eigen beheer is een feit.

Papier en pen

Inzicht leidt tot mobiliteit

Het Financieel Dagblad kopte onlangs: "werknemers die inzicht hebben in hun financiële situatie, zijn mobieler en weerbaarder. Goede communicatie omtrent arbeidsvoorwaarden creëert waarde."

Klei
De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

De Regt

Contact

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300

E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer