Blog

Belang van afstandsverklaring pensioen

Rechtbank Overijssel, 17 juli 2018: door ondertekening afstandsverklaring duidelijk en ondubbelzinnig verklaard afstand te doen van enige pensioenaanspraak. Kantonrechter maakt korte metten met eis ex-werknemer. 

Compensatieregeling Transitievergoeding

Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarin onder meer de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het mogelijk dat cao partijen in geval van een bedrijfseconomisch ontslag een vervangende voorziening kunnen afspreken, welke dan in plaats van de transitievergoeding treedt.

Wat houdt de compensatieregeling in?

De compensatieregeling houdt in dat een werkgever die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigd, gecompenseerd wordt in de transitievergoeding die bij een dergelijke beëindiging betaald dient te worden. De compensatieregeling zal worden uitgevoerd door het UWV.

stapels munten

Welke aanbieders hebben (nog) een groenfonds?

Groene beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen (groene instellingen).

De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over maximaal de vrijstelling die u gebruikt bij het bepalen van uw belastbaar inkomen in box 3 (sparen en beleggen). De heffingskorting is 0,7% van uw vrijstelling in box 3.

Vrijstelling box 3

Hebt u groene beleggingen? Dan geldt op de peildatum 1 januari 2018 een vrijstelling tot een gezamenlijke waarde van maximaal:

Zonder fiscale partner      €  57.845         
Met fiscale partner           € 115.690

Lampjes in the sky

Vullen maar die pensioenspaarpot

De voorbije jaren is de pensioenopbouw in Nederland stevig aan banden gelegd. De maximale pensioenruimte is teruggedrongen, met als gevolg dat er minder pensioen wordt opgebouwd. Stilaan ontstaan er toch weer mogelijkheden die de pensioenspaarpot weer steviger kunnen doen vullen. Middels een eenvoudige toepassing kunnen kaders worden gecreëerd die het mogelijk maken om forse extra bedragen te storten ten behoeve van aanvullende pensioenopbouw.

Nu zijn er verschillende mogelijkheden om de kaders op te rekken om extra pensioenopbouw mogelijk te maken. Een belangrijke willen wij er alvast uitlichten. Deze ziet toe op een beschikbare premieregeling.

Nog niet zo lang geleden was het vertrekpunt bij een beschikbare premieregeling een premiestaffel gebaseerd op een rekenrente van 4%. Langzaam maar zeker ontstond enige optimalisatie door een rekenrente van 3% te hanteren. Bij een lagere rekenrente mag er namelijk meer pensioen worden gespaard. Inmiddels zijn er premiestaffels die gebaseerd worden op marktrente, bijvoorbeeld 2%. Hier kunnen we wat mee!

Spaarvarken 2

Komst AVG versterkt de behoefte aan een cyberverzekering

De kans dat u als ondernemer slachtoffer wordt van diefstal of verlies van persoonsgegevens is groot. Als het systeem van een onderneming wordt gehackt en klantgegevens worden buitgemaakt, kunnen uw klanten hier veel hinder van ondervinden. Zij kunnen bijvoorbeeld de dupe worden van identiteitsfraude, afpersing of een systeeminbraak. Wat nu als uw klant u hiervoor aansprakelijk stelt.

De nieuwe privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is ingegaan op 25 mei 2018. De komst van deze Europese wet versterkt onze privacyrechten. Veel aandacht gaat uit naar het feit dat de AVG het voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk maakt om hogere boetes op te leggen dan onder de Wbp het geval is. Dit kunnen boetes zijn tot wel € 20 miljoen of 4% van de omzet! Natuurlijk gelden dit soort bedragen voor (zeer) grote bedrijven, maar ook aan kleine(re) ondernemers kunnen boetes worden opgelegd die flink in de papieren kunnen lopen.

Het nieuwe goud

We leven in een tijd waarin data veel geld waard is; sommige experts noemen data ‘het nieuwe goud’. Bedrijven verzamelen massaal onze persoonlijke gegevens en verkopen deze voor veel geld door. Daar waar geld een rol speelt, komt criminaliteit om de hoek kijken. Cybercriminelen gaan steeds geavanceerder te werk. Zij steken veel effort in het verkrijgen van persoonsgegevens. Wereldwijd is digitale criminaliteit zelfs winstgevender dan drugshandel. Illegaal verkregen persoonsgegevens (zoals namen, adressen, inloggegevens, creditcardnummers, BSN-nummers, maar ook hele medische dossiers) worden in grote getale te koop aangeboden op het darkweb, een duister stukje internet.

Data

Deeltijd pensioen en financieel advies

Op 28 mei 2018 kopte De Telegraaf: “oudere mannen steeds vaker in deeltijd richting pensioen”.

Steeds meer mannelijke 60-plussers kiezen er richting hun pensioendatum voor om in deeltijd te gaan werken. Ook bij vrouwen wint dit meer en meer aan populariteit. Deze conclusie trekt het Centraal Planbureau in een onderzoek naar geleidelijke uittreding van oudere werknemers. Inmiddels werkt 1 op de 6 mannelijke 60-plussers in deeltijd. Onder eerdere generaties was dit nog 1 op de 14. Het aantal werknemers dat bij enkele grote pensioenfondsen gebruikt maakt van deeltijdpensionering verdubbelde in de periode 2012 tot 2015.

Ondanks de toenemende populariteit van het deeltijdpensioen zijn er nog altijd veel werkende ouderen die graag geleidelijk minder zouden willen gaan werken richting pensioendatum. Volgens het CPB zou het helpen als zij meer kennis over deeltijdpensioen zouden krijgen. „Met name werkenden met een lage opleiding zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden voor deeltijdpensioen en de financiële gevolgen ervan.”

Daar kunnen werkgevers ook aan meewerken, stelt het CPB. De houding van werkgevers en sociale normen zijn veelal nog gebaseerd op uittreding in één keer. Dat remt de mogelijkheden omtrent deeltijdpensioen af. Een gemiste kans.


oude man aan tafel

WW en sollicitatieplicht

Werknemers die binnen één jaar voor hun AOW-datum werkloos worden hebben geen sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold nog niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereikten. Minister Koolmees trekt dit met een wijzigingsregeling recht.

 

Werklozen die een WW-uitkering krijgen zijn verplicht te solliciteren naar werk. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toets of een werkloze deze verplichting nakomt. Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur van de WW deze leeftijd bereikten.

hand op bureau

Bijsparen in andere premiestaffel dan de basisregeling

Regelmatig bereikt ons de vraag of een werkgever met een maximale beschikbare premieregeling toch een bijspaarmogelijkheid in de regeling kan opnemen. Dit zijn veelal werkgevers die een regeling hebben die gelijk is aan de maximale premiestaffel gebaseerd op een rekenrente van 4%. Deze rekenrente is inmiddels achterhaald en om deze reden willen werkgevers de mogelijkheid bieden bij te sparen tot de fiscale grenzen van de staffel op basis van een rekenrente van 3%. Hierdoor ontstaat extra pensioenruimte die kan worden bijgespaard.

Dit is op zich geen probleem. Wel moeten werkgevers zich realiseren dat voor de gehele regeling (dus ook de basisregeling) de fiscale spelregels luiden die bij deze zwaardere premiestaffel horen. De pensioenregeling moet zodanig worden gewijzigd dat de kapitaalopbouw bij bepaalde events kan worden getoetst aan een middelloon- of een eindloonaanspraak. Wanneer de kapitaalopbouw hoger is dan het niveau van deze aanspraak, komt het surplus toe aan de werkgever of de uitvoerder. 

Spaarvarken

Merendeel bedrijven kiest voor cyberverzekering

Binnen nu en twee jaar zal het merendeel van de Nederlandse bedrijven een Cyberverzekering hebben afgesloten. Niet zo gek, want volgens het onlangs verschenen Europol rapport IOCTA 2017 zullen MKB-bedrijven vanwege hun beperkte beveiligingsbudget steeds vaker aangevallen worden. Europol spreekt van een “explosie van ransomware” die op de markt komt.

Verzekerd, een zorg minder
Waarschijnlijk heeft u een Cyberverzekering al overwogen en besloten hier nog even mee te wachten. In onze brochure Cyber en Data Risks hebben wij nog eens alles voor u op een rijtje gezet. 


cyber.JPG

Transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige ziekte; Minister Koolmees belooft beterschap!

De in het Regeerakkoord voorgenomen maatregel voor compensatie van de Transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige ziekte is inmiddels verder uitgewerkt. Koolmees heeft recent aangegeven deze regeling per 1-1-2020 in te willen voeren. Op dit moment wordt door het UWV een uitvoeringstoets gedaan, de uitkomsten hiervan zullen naar verwachting medio maart bekend zijn.

 Wat houdt de compensatieregeling in?

Bij invoering van de Transitievergoeding werd al snel een gevolg zichtbaar die bij werkgever de wenkbrauwen fors deed fronsen. De wet maakt namelijk geen onderscheid in de reden waarom een dienstverband wordt beëindigd. Gevolg was dat werkgevers die na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte het dienstverband met een werknemer wilden opzeggen ook nog de volledige Transitievergoeding verschuldigd waren. Dit leidde tot veel verontwaardiging onder werkgevers. Werkgevers waren in deze ziektejaren immers al met forse kosten van loondoorbetaling en re-integratiemaatregelen geconfronteerd.

Boeken

Kabinetsplannen ZZP-er; gevolgen voor werkgever en ZZP-ers

Het huidige kabinet zit nog steeds met het ZZP-dossier in haar maag. Er wordt gezocht naar een eerlijke risicoverdeling en de schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Met ingang van 2020 wil het kabinet een nieuwe ZZP-wet ingevoerd hebben. Deze moet in de plaats komen van de huidige Wet DBA.

De denkrichting van het kabinet ziet er als volgt uit:

ZZP-ers zullen in 3 groepen onderscheiden gaan worden; ZZP-ers met een laag uurloon, ZZP-ers met een ‘midden’ uurloon en ZZP-ers met een hoog uurloon.

1.       ZZP-ers met laag uurloon:

Veelal zijn dit de schijnzelfstandigen. Werkgevers hebben deze werknemers eigenlijk gewoon in dienst. Door ze als ZZP-er in te huren hoeven ze geen belastingen en premies af te dragen. Het uurloon van deze groep ligt tussen € 15,- en € 18,-. Deze groep houdt onvoldoende inkomen over om zelf een adequate voorziening te kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. ZZP-ers met een laag uurloon die langer dan 3 maanden bij een bedrijf werken e/o werkzaamheden verrichten die lijken op een vast dienstverband, zullen automatisch als werknemers worden gekwalificeerd. Werkgevers zullen over deze groep dus alsnog, zo nodig met terugwerkende kracht, sociale premies en belastingen af moeten dragen. Ook dienen deze personen alsnog in de pensioenregeling te worden opgenomen. 

pexels-photo-886465.jpg

Werkingssfeerbepalingen BPF

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds heeft voor een onderneming vaak verstrekkende financiële gevolgen. Of een verplichtstelling van toepassing is, wordt neergelegd in zogeheten werkingssfeerbepalingen. Werkingssfeerbepalingen zijn veelal helder, maar vaak is het juist uitleggen ervan toch een behoorlijke uitdaging.

Met betrekking tot de vraag of sprake is van een verplichte aansluiting, dienen enkele belangrijke vragen te worden gesteld:

 a.    Is er überhaupt wel sprake van een verplichting. Met andere woorden: is er sprake van een bedrijfsactiviteit die in de werkingsfeerbepaling(en) van een bpf is opgenomen?

b.    En als er al sprake is van een dergelijke activiteit, dan dient de verplichte deelname te worden getoetst aan de hand van het ‘hoofdzakelijkheidscriterium’, ook wel genoemd het ‘in hoofdzaak criterium’. Maar wat is er nu precies te verstaan onder ‘in hoofdzaak’: is dat meer dan 90%, 70% of het merendeel van de activiteiten in de zin van meer dan 50%?


pexels-photo-264554.jpg

Samenvoegen kleine pensioenen

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

De Tweede Kamer heeft in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie in zijn leven veel verschillende werkgevers heeft, heeft daarmee ook veel verschillende pensioenpotjes. Door hoge administratiekosten kunnen pensioenuitvoerders deze potjes afkopen. Dat zorgt ervoor dat bij ingang van de pensioengerechtigde leeftijd minder pensioen beschikbaar is. Dit gaat nu veranderen.

Pensioenuitvoerders krijgen de mogelijkheid om pensioenpotjes van meer dan 2 euro en minder dan 468 euro per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger.


pexels-photo.jpg

Loondoorbetaling bij ziekte; gaan kleinere werkgevers van 2 naar 1 jaar loondoorbetaling?!

In het Regeerakkoord is het plan opgenomen om kleinere werkgevers in vervolg nog ‘slechts’ 1 jaar het loon door te laten betalen bij ziekte. Levert dit plan eigenlijk wel de beoogde lastenverlichting op voor werkgevers? En hoe groot is de kans dat dit plan überhaupt doorgaat?

Eerst wat feiten op een rijtje:

-          De voorgenomen ingangsdatum voor deze wijziging is 1-1-2020;

-          De regeling is bedoeld voor werkgevers tot 25 werknemers. Deze grens zal in de praktijk worden bepaald door de systematiek van de Participatiewet aan te houden. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 24 werknemers x 31,5 uur per week. Dit komt neer op ongeveer 40.000 verloonde uren per jaar. Zit een bedrijf hieronder, dan kwalificeert deze als kleine werkgever;

thermometer-temperature-fever-flu.jpg

AOW leeftijd moet geleidelijk omhoog naar 69 jaar

De AOW-leeftijd moet de komende decennia verder omhoog om de AOW betaalbaar te houden. Als de politiek de premies niet wil verhogen en de uitkeringen niet wil versoberen, zal de AOW in 2040 pas bij 69 jaar moeten ingaan.

Dat concludeert econoom Willem Heeringa in een nieuw onderzoek, waarop hij eind deze week promoveert aan Tilburg University. Heeringa is ook werkzaam bij De Nederlandsche Bank. Nu ligt de AOW-leeftijd op 65 jaar en 9 maanden. Volgend jaar is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar, daarna gaat deze met stappen omhoog tot 67 jaar in 2021.

"Mensen zijn op latere leeftijd gemiddeld een stuk vitaler dan vroeger", zegt Heeringa. "Je kunt dus ook langer doorwerken. De uitdaging is vooral om vaardigheden bij te houden of op tijd om te scholen. Een 'leven lang leren', zoals dat dan genoemd wordt."

hands-walking-stick-elderly-old-person.jpg

De Impact van Rutte III op uw vermogen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; het nieuwe regeerakkoord gaat een hoop veranderen voor mensen die een huis, aandelen of vermogen bezitten. Als een meerderheid in het parlement de plannen goedkeurt, doet u er verstandig aan om uw totale huishoudboekje samen met uw financieel adviseur nog eens goed tegen het licht te houden. 

Gevolgen afschaffing dividendbelasting voor uw belegde vermogen

Zo wil het kabinet de dividendbelasting afschaffen. Momenteel wordt over de uitbetaalde winst 15% belasting geheven. Jaarlijks levert dat de schatkist 1,4 miljard euro op. Omdat in sommige gevallen het uitgekeerde dividend door vermogensbeheerders wordt herbelegd, zal een deel van deze besparing naar de aandelenmarkt stromen. Relatiebeheerder Ad van Ling (Ostrica Vermogensbeheer): "Afschaffing van dividendbelasting is een reden om geld niet meer op een spaarrekening te laten staan, maar te beleggen. De risico's zijn nauwelijks hoger dan bij sparen.” Als expert krijgt van Ling daar nu al veel vragen over.

f7d903f5-69f6-49f2-9c0b-93b6643bd7eb.jpg

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatieregeling zal worden opgenomen in een ministeriële regeling.

Op hoofdlijnen ziet deze er als volgt uit. Vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten hebben recht op compensatie als ze zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De compensatie moet binnen drie maanden na publicatie van de regeling worden aangevraagd bij het UWV. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijk minimumloon 2017 per dag inclusief vakantiebijslag en wordt berekend over 80 dagen. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer € 5.600.


Zwanger1.png

De WAJONG-er en zijn pensioen

Al enige tijd geleden heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting van de Arbeid advies gevraagd over de mogelijkheden van pensioenopbouw voor werknemers met een Wajong-indicatie. 

In zijn brief vraagt de minister de STAR om na te gaan in hoeverre sprake is van gemiste pensioenopbouw. Dit mede gelet op de verantwoordelijkheid van sociale partners voor het maken van afspraken omtrent pensioenopbouw. De minister wijst er tevens op dat het advies van de STAR een bijdrage kan leveren aan het streven om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen. 

Hero Groot

DGA: werk aan de winkel!

Medio dit jaar informeerde bent u geconfronteerd met het einde van de pensioenopbouw in eigen beheer. Na vele vooravonden was het nu dan toch echt zo ver. Uitfasering pensioen in eigen beheer is een feit. 

Papier en pen

Inzicht leidt tot mobiliteit

Het Financieel Dagblad kopte onlangs: "werknemers die inzicht hebben in hun financiële situatie, zijn mobieler en weerbaarder. Goede communicatie omtrent arbeidsvoorwaarden creëert waarde."

Klei
De Regt

Contact

Ons kantoor is gevestigd in Lochem. U bent van harte welkom voor een kop koffie.

Locatie van De Regt

De Regt adviesgroep

Larenseweg 60a
7241 CN Lochem
T. +31 (0) 573 255 300
E. info@deregt.nl

Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u een vraag stellen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.   Lees meer